Strictly Convex Linear 2‐Normed Spaces

Ki Sik Ha*, Yeol Je Cho, Seong Sik Kim, M. S. Khan

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

4 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Strictly Convex Linear 2‐Normed Spaces'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics