Ricci collineations of spherically symmetric spacetimes

A. Qadir*, M. Ziad

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

14 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Ricci collineations of spherically symmetric spacetimes'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics